narkotyki

TARGOSID ® - Teikoplanina

TARGOSID ® to lek oparty na teikoplaninie

GRUPA TERAPEUTYCZNA: Antybiotyki - antybiotyki do stosowania ogólnoustrojowego

Wskazania Mechanizm działaniaBadania i skuteczność kliniczna Sposób użycia i instrukcje dawkowania Ostrzeżenia Ciąża i laktacja InterakcjeWskazania

Wskazania TARGOSID ® - Teikoplanina

TARGOSID ® jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na glikopeptydy, aw szczególności na teikoplaninę.

Wykazano dużą skuteczność w leczeniu i profilaktyce zapalenia szpiku i zapalenia wsierdzia wywołanego przez gronkowce, paciorkowce i enterokoki, również w połączeniu z innymi antybiotykami.

Mechanizm działania TARGOSID ® - Teikoplanina

Teikoplanina, aktywny składnik TARGOSID®, jest tetracyklicznym glikopeptydowym wtórnym metabolitem Actinoplanes teichomyceticus, charakteryzującym się strukturą aminokwasową, z którą związane są różne reszty glukozy wpływające na jego właściwości farmakokinetyczne.

Podawany dożylnie lub domięśniowo, Teicoplanina jest szybko dystrybuowana do obwodowych obwodów, łatwo przenika ścianę bakteryjną Gram-dodatnich organizmów i wywiera na nie imponującą aktywność bakteriobójczą gwarantowaną przez zdolność do tworzenia kompleksu cząsteczkowego o wysokim powinowactwie z prawym dimerem alaniny końcowy pentapeptyd glikanowy, zapobiegając w ten sposób funkcji transglikozylazy i transpeptydazy, fundamentalnej dla strukturyzacji ściany bakteryjnej.

Powyższy mechanizm działania, z którym związana jest aktywacja hydrolaz ściennych, determinuje większą kruchość ściany bakteryjnej, która określa bakteriolizę dla szoku osmotycznego.

Pomimo wielkiej skuteczności działania tych antybiotyków, z czasem zaobserwowano szereg zmian w normalnym fenotypie bakteryjnym, które determinowały początek mechanizmów oporności, takich jak obserwowane dla E.faecalis i E.faecium, zdolnych do całkowicie unieważnia działanie bakteriobójcze zarówno teikoplaniny, jak i innych glikopeptydów, takich jak wankomycyna.

Po aktywności biologicznej, występującej również w jamach surowiczych, ale nie w płynie mózgowo-rdzeniowym, teikoplanina jest wydalana głównie w postaci niezmienionej, po filtracji kłębuszkowej, przez mocz.

Przeprowadzone badania i skuteczność kliniczna

PRZECIWWIRUSOWE ZDOLNOŚCI TEIKOPLANINY

Badanie wykazujące skuteczność półsyntetycznego antybiotyku, takiego jak teikoplanina, do hamowania replikacji wirusa, zmniejszając w ten sposób obciążenie wirusowe u pacjentów cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

WIĘKSZA WRAŻLIWOŚĆ STAFILOCOCCUS AUREUS W TEOPOPLANINIE

Badanie włoskie wykazujące większą obecność szczepów Staphylococcus aureus opornych na wankomycynę niż teikoplaninę. Te dowody mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego dostosowania terapii antybiotykowej, uniknięcia pojawienia się dalszego oporu, a zatem utrzymania dobrej skuteczności terapeutycznej.

THEICOPLANINE AND ATRIAL BLOCK

Badanie opisujące początek bloku przedsionkowo-komorowego u pacjenta cierpiącego na ostrą białaczkę limfoblastyczną i poddanego jednocześnie terapii Teicoplaniną.

Te opisy przypadków podkreślają znaczenie ciągłego nadzoru medycznego podczas terapii farmakologicznych, takich jak teikoplanina.

Sposób użycia i dawkowanie

TARGOSID ®

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania domięśniowego i dożylnego 200 - 400 mg teikoplaniny.

Biorąc pod uwagę wyspecjalizowane zastosowanie tego antybiotyku, zarówno dawkowanie, jak i podawanie powinny być określone i nadzorowane przez personel medyczny, który oprócz sformułowania optymalnej dawki w zależności od stanu klinicznego pacjenta powinien również wybrać najlepszą możliwą drogę podawania.

Ostrzeżenie TARGOSID ® - Teikoplanina

Stosowanie TARGOSID ® musi koniecznie być nadzorowane przez personel medyczny, aby zoptymalizować skuteczność terapeutyczną i jednocześnie kontrolować potencjalne skutki uboczne.

W rzeczywistości dawki należy korygować u pacjentów cierpiących na chorobę nerek lub poddanych innym antybiotykom kontekstowym.

Długotrwałe stosowanie w czasie może determinować pojawienie się mechanizmów oporności, odpowiedzialnych za nadkażenia bakteryjne i wynikające z tego pogorszenie obrazu klinicznego, z pojawieniem się toksyczności słuchowej, hematologii, wątroby i nerek.

Zaleca się przechowywać lek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Biorąc pod uwagę brak badań klinicznych, które byłyby w stanie w pełni scharakteryzować profil bezpieczeństwa antybiotyku dla zdrowia płodu i dla niemowlęcia, zaleca się unikanie stosowania TARGOSID ® w okresie ciąży i w następnym okresie karmienia piersią,

interakcje

Aby zminimalizować potencjalne skutki uboczne Teikoplaniny, zaleca się unikanie jednoczesnego przyjmowania leków lub składników aktywnych o potencjale ototoksycznym, nefrotoksycznym, hepatotoksycznym i kardiotoksycznym.

Przeciwwskazania TARGOSID ® - Teikoplanina

Stosowanie produktu TARGOSID ® jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na jedną z jej substancji pomocniczych, a także u pacjentów cierpiących na ciężką niewydolność nerek.

Działania niepożądane - działania niepożądane

Chociaż leczenie lekiem TARGOSID ® jest ogólnie dobrze tolerowane, różne badania i liczne dowody z powszechnej praktyki ambulatoryjnej wskazują na pojawienie się bólu w miejscu wstrzyknięcia, reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, zmiany we wzorze hematologicznym i rzadko zaburzenia żołądka jelitowe i wątrobowo-nerkowe.

Uwagi

TARGOSID ® jest lekiem tylko na receptę.